Site Info for cfoa.am

2021-04-06 16:44:21.985104+00:00

Site Language

The language for cfoa.am website is en (claimed), hy (detected).

Title

Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Description

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի «մտքի» առանցքային կենտրոններից է՝ զինված գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներով, տեղեկատվական և հաղորդակցության ժամանակակից համակարգերով, համալրված արհեստավարժ փորձագետներով ու մասնագետներով, և լայն ճանաչում ստացած Հայաստանում և արտերկրում: Կազմակերպությունը մասնագիտական բազմակողմանի քննարկումների ու երկխոսության մի հարթակ է տեղական ինքնակառավարման բնագավառում քաղաքականություն ձևավորող և իրականացնող պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների համար՝ ի նպաստ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ամրապնդման և զարգացման:

Domain Name

cfoa.am has cfoa.am as domain name.

Secure URL

https://cfoa.am

IP address

104.21.5.148 172.67.154.1832606:4700:3032::6815:5942606:4700:3034::ac43:9ab7

Web Technology

Character Encoding

Character encoding is a type of encoding scheme that assigns a number to each character for digital representation, and it is used to represent a repertoire of characters in textual data computation, storage, and transmission.

UTF-8

UTF-8 is a character encoding of variable widths that is used in electronic communication.

HTTP Compression

HTTP compression is a feature that can be applied to web servers and clients to maximize transfer speed and bandwidth usage.

Brotli Compression

The most popular compressions on the web today are Brotli and Gzip.

Widgets

Facebook

Facebook is an online social media and social networking service.

Analytics

Google Analytics

Google Analytics is a free web analytics service that tracks and reports website traffic.

Facebook Pixel

Facebook Pixel is an analytics tool that allows you to measure the effectiveness of your advertising.

CDN

Cloudflare

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

Tag managers

Google Tag Manager

Google Tag Manager is a tag management system (TMS) that allows you to quickly and easily update measurement codes and related code fragments collectively known as tags on your website or mobile app.

JavaScript libraries

React

React is an open-source JavaScript library for building user interfaces or UI components.

JavaScript graphics

Chart.js

Chart Js is an open-source JavaScript library that allows you to draw different types of charts by using the HTML5 canvas element.

Responsive Website

Responsive Web Design

Responsive Web Design (RWD) is a web design approach that ensures web pages look good on a variety of devices and window or screen sizes.

Mobile version

Share this report

Back to Comdurav